Преводи и легализация

АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "АЛИАНС ЛИНГВА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

„Алианс Лингва - Велико Търново” ЕООД е лицензирана преводаческа агенция и има сключен договор № 1536 с Министерството на външните работи на Република България (www.mfa.government.bg). Екип от филолози с дългогодишен стаж и професионален опит гарантират качеството на извършваните писмени и устни преводи от и на 22 езика.

Сектор „Заверки и легализации” в дирекция „Консулски отношения” на МВнР извършва удостоверяване на преводите, направени от заклетите преводачи на „Алианс Лингва” ЕООД на бланки на фирмата и носещи нейния печат.

Екип от професионални преводачи ще ви съдейства при провеждането на двустранни и многостранни международни преговори, фирмени презентации, семинари, панаири, изложби, посещения на чуждестранни делегации и работни командировки на специалисти и бизнесмени.

Ние предоставяме на клиентите си цялостно обслужване в областта на превода и легализацията на документи:

  • стандартни документи на физически лица , фирмени документи НАП, удостоверения от КАТ, пълномощни, нотариални актове и др.), фирмени документи (съдебни решения за регистрация, удостоверения за вписване или промяна на обстоятелства, учредителни договори, устави, пълномощни, декларации, счетоводни баланси, одиторски доклади, бизнес планове, договори, бизнес кореспонденция, презентации, каталози, брошури, уебсайтове), търговски документи, тръжна документация по ЗОП, митнически и транспортни документи
  • технически и специализирани преводи, комплексен превод на пътеводители, наръчници, преводи на художествена литература, преводи с пълна графична обработка
  • устни съпровождащи, консекутивни и симултанни преводи, преводи с пътуване извън страната или осигуряване на местен преводач - носител на езика на съoтветната държава, преводи по телефона и др.
  • коректура и редактиране
  • Коректност, дискретност и конфиденциалност при ангажиментите за превод

Разполагаме с профилирани преводачи за областите:
право, търговия, финанси, банково дело, застраховане, медицина, фармацевтика, металургия, минна промишленост, машиностроене, автомобили, електротехника, опазване на околната среда, IT технологии, реклама и др.

Наши клиенти са:
Община Велико Търново, Общинска агенция по туризъм „Царевград Търнов” – Велико Търново, Административен съд - Велико Търново, Районен съд- Велико Търново, Окръжен съд-Велико Търново, РПУ-Велико Търново, Видима Идеал - гр.Севлиево, ЦМДТ „Амалипе”, агенция за преводи Алфатрад - Франция, агенция за преводи Алфатрад-Испания, агенция за преводи Ла Традуционе – Италия.ЦЕНИ НА ПИСМЕН ПРЕВОД
(цена в лв. / страница от готовия превод)

ЕзициОбщ преводСпециализиран
стандартенбързстандартенбърз
Английски, руски, немски, френски, испански, италиански12,0016,0016,0020,00
Португалски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, румънски, чешки, полски, словашки, украински, молдовски16,0020,0018,0022,00
Шведски, датски, холандски, норвежки, арабски20,0027,0022,0030,00


ЦЕНИ НА УСТЕН ПРЕВОД

ЕзициОбщ преводСпециализиран
1 час8 часа1 час8 часа
Английски, руски, немски, френски, испански, италиански45,00300,0055,00380,00
Португалски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, румънски, чешки, полски, словашки, украински, молдовски60,00430,0075,00560,00
Шведски, датски, холандски, норвежки, арабскиПо договаряне
* Минималното време за наемане на преводач е 3 часа

“ALLIANCE LINGUA - VELIKO TARNOVO” TRANSLATION AND LEGALISATION AGENCY

“Alliance Lingua – Veliko Tarnovo” Ltd. is a licensed translation agency and has a contract N. 1536 concluded with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria (www.mfa.government.bg). A team of philologists with many years of practice and professional experience guarantees the quality of the translations and interpretations made by them from and to 22 languages.

The “Certifications and Legalisations” Sector at the “Consular Relations” Directorate of the Ministry of Foreign Affairs makes attestations of the translations done by the “Alliance Lingua” Ltd. certified translators on company’s form sheets having its stamp.

A team of professional translators will assist you in holding bilateral and multilateral international negotiations, company presentations, seminars, fairs, exhibitions, foreign delegation visits and business working trips of experts and businessmen.

We offer our clients the complete service in the range of document translation and legalistation:

  • standard documents of physical people, National Revenue Agency company documents, Traffic police certificates, powers of attorney, muniments, etc., company documents (court orders for registration, certifications for registration or circumstances changes, articles of association, statutes, letters of attorney, declarations, balance sheets, auditor’s reports, business plans, contracts, business correspondence, presentations, catalogues, brochures, websites), trade documents, tender documentation in conformity with the Public Procurement Act, customs and transport documents
  • technical and specialized translations, comprehensive translations of guide-books, manuals, fiction translations, translations with full graphic processing
  • escort interpretations, consecutive and simultaneous interpretations, interpretations with travelling abroad or services of local interpreters – bearers of the languages of the respective countries, phone interpretations, etc.
  • correction and editing
  • Loyalty, discretion and confidentiality in the engagements for translations

We have at our disposal specialized translators for the fields of:
law, trade, finances, banking capital, insurance, medicine, pharmaceutics, metallurgy, mining, machine-building, cars, electrical engineering, environmental protection, IT technologies, advertising, etc.

Our clients are:
Municipality of Veliko Tarnovo, “Tsarevgrad Tarnov” Municipal Tourist Agency of Veliko Tarnovo, Administrative Court of Veliko Tarnovo, District Court of Veliko Tarnovo, Regional Court of Veliko Tarnovo, District Police Department of Veliko Tarnovo, Vidima Ideal – Sevlievo town, “Amalipe” Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, “Alfatrad - France” translation agency, “Alfatrad - Spain” translation agency, “La Traduzione - Italy” translation agency.TRANSLATION PRICES
(price in BGN / per page of the performed translation)

LanguagesGeneral translationSpecialized translation
standardfaststandardfast
English, Russian, German, French, Spanish, Italian12,0016,0016,0020,00
Portuguese, Greek, Turkish, Serbian, Croatian, Romanian, Czech, Polish, Slovak, Ukrainian, Moldavian16,0020,0018,0022,00
Swedish, Danish, Dutch, Norwegian, Arabic20,0027,0022,0030,00


INTERPRETATION PRICES

LanguagesGeneral translationSpecialized translation
1 hour8 hours1 hour8 hours
English, Russian, German, French, Spanish, Italian45,00300,0055,00380,00
Portuguese, Greek, Turkish, Serbian, Croatian, Romanian, Czech, Polish, Slovak, Ukrainian, Moldavian60,00430,0075,00560,00
Swedish, Danish, Dutch, Norwegian, ArabicNegotiable
* The minimum time for an interpreter engagement is 3 hours